A hiteligénylés kötelező mellékletei – ellenőrző lista

Ügyfélszolgálat

A vállalkozás létét igazoló dokumentumok

Egyéni vállalkozók esetén

 • Vállalkozói igazolvány másolata
 • Hatósági igazolás a vállalkozói engedélyről
 • Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

Egyéni ügyvédek esetén

 • Ügyvédi igazolvány másolata
 • Kamarai tagsági igazolás
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány másolata

Társas vállalkozás esetén

 • Cégkivonat (30 napnál nem régebbi) másolata
 • A Cégbírósághoz benyújtott hatályos társasági szerződés másolata
 • Eredeti aláírási címpéldány
 • A képviseletre jogosult személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány másolata, a magánszemély által aláírva
 • A tulajdonosok személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány másolata, a magánszemély által aláírva
 • Átláthatósági nyilatkozat

A vállalkozás eddigi működését igazoló dokumentumok

Egyéni vállalkozók esetén

 • SZJA vagy EVA bevallás a tárgyévet megelőző két évre
 • Bankszámlaszerződés fénymásolata
 • NAV igazolás - külkereskedelemmel foglalkozóknál, egyéb esetben nyilatkozat arról, hogy nem végez vámvonzattal bíró tevékenységet)

Társas vállalkozás esetén

 • Éves beszámoló (Mérleg- és Eredmény kimutatás illetve kiegészítő melléklet) a tárgyévet megelőző két évre (könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozás esetén könyvvizsgálói záradékkal ellátva)
 • Főkönyvi kivonat az utolsó negyedévre, cégszerűen aláírva
 • Kezdő vállalkozás (teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező) esetén a tulajdonos/ok SZJA bevallása a megelőző két évre
 • Kezdő vállalkozás tulajdonosainak jövedelemigazolása (15 m HUF feletti igényelt hitelösszeg esetén)
 • NAV igazolás - külkereskedelemmel foglalkozóknál, egyéb esetben nyilatkozat arról, hogy nem végez vámvonzattal bíró tevékenységet

Az igényelt hitelre vonatkozó dokumentumok

 • Hiteligénylési Adatlap / Pótlapok (opcionális)
 • Refinanszírozási kölcsönkérelem
 • Vállalkozás bemutatása dokumentum
 • Nyilatkozat (adatkezelési) Adós részére
 • A projekttel érintett tevékenység végzéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyek benyújtása.
 • Ingatlanvásárlás esetén Adásvételi Szerződés, Előszerződés vagy Szándéknyilatkozat, eszközbeszerzés/ felújítás/átalakítás esetén Árajánlat(ok)
 • Ingatlan felújítás vagy átalakítás esetén az Önkormányzat által jóváhagyott építési tervdokumentáció, és az ügyfél nevére kiállított jogerős építési engedély. Nem építési engedély köteles felújítás/átalakítás esetében a kivitelező erre vonatkozó nyilatkozata.
 • Amennyiben az Adós nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, a NAV által kiállított együttes adóigazolás (30 napnál nem régebbi)
 • Önkormányzati igazolás (30 napnál nem régebbi) a székhely és valamennyi telephely, fióktelep tekintetében. Budapesti székhelyű vállalkozás esetén a Fővárosi Önkormányzattól is kell kérni.

Az igényelt hitel fedezeteként felajánlott jogi biztosítékok dokumentumai

Ingatlan fedezet esetén

 • A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi), térképszelvénye és alaprajza
 • Új ingatlan esetén jogerős használatbavételi engedély
 • Amennyiben a tulajdoni lapon terhelések szerepelnek, akkor zálogjogosult által kiállított igazolás a fennálló tartozás összegéről
 • Amennyiben a tulajdoni lapon széljegyek szerepelnek, azok tartalmát igazoló okiratok
 • Biztosítási kötvény
 • Zálogkötelezett személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, illetve cégkivonata, aláírási címpéldánya
 • Zálogkötelezett vállalkozás esetén NAV igazolás és beszámoló a tárgyévet megelőző két évre
 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalás igénylése esetén

  • 2 db. eredeti aláírási címpéldány
  • Alapítványi Kezesség (AVHGA) Igénylési Adatlap
  • Amennyiben az Adós nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, a NAV által kiállított együttes adóigazolás, (30 napnál nem régebbi)

  Ingó fedezet esetén

  • Ingó fedezet értékének igazolása (számla, adásvételi szerz.)

  Követelés engedményezés/követelésen alapított zálog esetén

  • Az árbevétel/bérleti díj alapjául szolgáló hatályos dokumentumok

  Az igényelt hitel kötelező fedezeteként előírt, a tulajdonosok készfizető kezességére vonatkozó dokumentumok

  • Kezes munkáltatói / NAV jövedelemigazolása
  • Kezes személyi igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány másolata
  • Nyilatkozat (adatkezelési) Kezes(ek) részére

  A hitelbírálat függvényében további dokumentumok bekérése lehetséges.

  HITEL FOLYÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA - pozitív hitelbírálatot, és szerződéskötést követően

  • Amennyiben az Adós nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, a NAV által kiállított együttes adóigazolás (30 napnál nem régebbi)
  • Önkormányzati igazolás (30 napnál nem régebbi) a székhely és valamennyi telephely, fióktelep tekintetében. Budapesti székhelyű vállalkozás esetén a Fővárosi Önkormányzattól is kell kérni.
  • A megkötött kölcsön- biztosítéki és kezesi szerződések közjegyzői okiratba foglalása
  • Földhivatalhoz érkeztetett biztosítéki (zálogjogot és vételi jogot alapító) szerződések
  • Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett biztosítéki jogok; kötelezettek értesítése engedményezésről/zálogjog alapításról
  • Igazolás (ingatlanvásárlás esetén ügyvédi, vagy eladói igazolás) benyújtása Önerő megfizetéséről.
  • A fedezetül lekötött vagyontárgyak teljes értékére vonatkozó, a Társaságra engedményezett biztosítási szerződés
  • Az adós számlavezető bankjai által vezetett számlákra a Társaság javára szóló Felhatalmazó levél
  A Társaság egyedi mérlegelés alapján kérheti egyéb feltételek teljesülését igazoló dokumentumok bemutatását

Rólunk
Ügyfélszolgálat
Kapcsolat
1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: (06 1) 439 2131
Email: info_kkv@bg.hu